Riviera Deck

V-Travel
1982 Senter Road #B, San Jose, CA 95112.

Telephone: (408) 947-7517 hoặc (408) 925-9395
Fax: (408) 947-0463
Toll free: 1 (855) 855-4609/4615

Thông tin bổ sung: 
• Tất cả giá bên dưới đã bao gồm Tax/Tips.
• Vé xe bus đi từ San Jose / Sacramento đến bến tàu là $85/người.
• Download: Bảng giá các phòng.

Riviera deck

 

  Interior Upper/Lower: $729
  Porthole: $779
  Interior: $749
  Interior: $769
  Oceanview: $829
  Oceanview: $849
Hình ảnh:

Interior Upper/Lower (1A)

- Color: Interior Upper/Lower (1A) Color
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $729
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng 3 người: Đã hết vé.

Hình ảnh:

Porthole (PT)

- Color: Porthole color
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $779
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Đã hết vé.

Hình ảnh:

interior4a

- Color: interior4a color
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $749
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Đã hết vé.

Hình ảnh:

interior4b

- Color: interior4b color
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $769
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Đã hết vé.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

oceanview6a

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 1.34.38 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $829
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Đã hết vé.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Hình ảnh:

oceanview6b

- Color: Screen Shot 2014-02-20 at 1.43.02 PM
- Sqft: 185

 


Thông tin về giá:

• Giá người thứ nhất và người thứ hai: $849
• Giá người thứ 3, 4, và 5 chung phòng: $599

Thông tin về vé:

• Phòng cho 2 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 3 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 4 người: Vui lòng gọi.
• Phòng cho 5 người: Vui lòng gọi.

Visit Us On Facebook